Sociale verzekeringswetgeving

De sociale wetgeving brengt vele rechten en plichten met zich mee, veelal een onbekend terrein voor zowel de werkgever als medewerkers. De werkgever is vaak niet op de hoogte wie binnen zijn onderneming als sociaal functioneel beperkte wordt beschouwd. Door deze onbekendheid wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de wettelijke voordelen die de wet biedt.

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter zien wij samen met de werkgever erop toe, dat op de juiste wijze uitvoering wordt gegeven aan de sociale verzekeringswetgeving.

Onderdelen hiervan kunnen zijn

  • Checks op volledigheid van complexe dossiers ter voorkoming van een loonsanctie;
  • Deelname aan sociaal medisch overleg of periodiek overleg;
  • Verzorging claims bij het UWV;
  • Controle van beslissingen van het UWV;
  • Bezwaar- en beroepsprocedures indienen;
  • Advies en begeleiding bij interne re-integratie en externe plaatsing (aansturing re-integratiebedrijf);
  • Subsidiemogelijkheden onderzoeken bij het UWV en de belastingdienst;
  • Vaststelling van de restverdiencapaciteit naast bestaande WAO-uitkeringen;
  • Ondersteuning en begeleiding van medewerkers bij problemen/ gesprekken met het UWV;
  • Controle werkhervattingskas.

Maatwerk waarborgt continuïteit

Na screening van het medewerkersbestand en onze kennismaking wordt samen met de werkgever een beleidsplan opgesteld om op lange termijn continuïteit te geven aan de wettelijke verplichtingen en mogelijkheden bij arbeidsongeschiktheid.

Als werkgever houdt u de verantwoordelijkheid en wordt u bijgestaan door meerdere professionals.