Risico-inventarisaties en -Evaluatie

We kunnen u helpen bij de uitvoering van een Risico-inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Hiermee komt u tot een actuele getoetste RI&E met inzicht in verbeter- en actiepunten. De RI&E, met plan van aanpak, kan als basis dienen voor uw arbobeleid, de opzet van een verbetercyclus of een (arbo)managementsysteem. We leveren maatwerk door inzet van een gecertificeerde arbeidshygiënist en hogere veiligheidskundige. Eventueel voeren we een Organisatiescan uit, waarmee u al in een vroeg stadium vaststelt waar de prioriteiten liggen.

Psychosociale arbeidsbelasting

In werksituaties bestaat het risico van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Dit zijn alle factoren in een werksituatie die stress kunnen opleveren voor de werknemer. Daarbij gaat het om de gevolgen van werkdruk, agressie en geweld, pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie. Het is van belang om binnen de RI&E deze risico’s in kaart te brengen en tot een plan van aanpak te komen.

Arbeidshygiënische onderzoeken

Wij zijn gespecialiseerd in arbeidshygiënisch onderzoek op het gebied van gevaarlijke stoffen, geluid, trillingen, binnenklimaat en biologische agentia.

Gevaarlijke stoffen

In veel organisaties werken mensen met gevaarlijke stoffen. Het komt regelmatig voor dat men zich onvoldoende bewust is van de risico’s en de gevaren op dit gebied onvoldoende kent. Als werkgever heeft u de verantwoordelijkheid dat uw mensen gezond en veilig kunnen werken. Het is belangrijk de risico’s te kennen, pas dan kunt u ze adequaat beheersen.

Het is een wettelijke verplichting uw risico’s inzichtelijk en beheerst te hebben, zie ook de zelfinspectie van het ministerie van SZW.

Schadelijk geluid

Schadelijk geluid komt veelvuldig voor binnen organisaties, zoals bij gebruik van bepaalde machines en handgereedschappen. Er bestaat dan een kans op het ontstaan van gehoorschade. Daarom is het van belang de risico’s in kaart te brengen volgens de geldende normen. We hebben ruime ervaring bij het vormgeven van geluidsbeheersingsplannen of het geven van (interactieve) voorlichtingsessies.

Hand-arm- en/of lichaamstrillingen

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden kunnen uw mensen blootstaan aan trillingen. In geval er sprake is van trillingen is het van belang inzicht te hebben in de blootstelling. Zodat u ook weet of het noodzakelijk is om bepaalde maatregelen te treffen. In de werksituatie kan het gaan om zowel lichaamstrillingen als hand-armtrillingen.

Kraandrijvers, vrachtwagen- en vorkheftruckchauffeurs kunnen blootstaan aan te hoge lichaamstrillingen. Bekende gevolgen zijn klachten zoals duizeligheid, evenwichtsstoornissen en pijn in de onderrug. Als gevolg van blootstelling aan te hoge hand-armtrillingen kunnen klachten ontstaan als witte vingers en een tintelend gevoel. Ook uw medewerkers kunnen hiervan last krijgen bij gebruik van zwaar trillend handgereedschap zoals slaghamers, bosmaaiers en motorkettingzagen.

Wij kunnen u onder meer helpen bij

  • Het meten van trillingen op de werkplek;
  • De beoordeling van de aard, de mate en de duur van de blootstelling aan trillingen;
  • Het opstellen van maatregelen ter vermindering van de trillingsblootstelling;
  • De begeleiding in het opstellen van een beheersingsplan;
  • Het voorlichten van leidinggevenden en medewerkers omtrent dit onderwerp.

Binnenklimaat

Zijn er medewerkers met (gezondheids)klachten als irriterende/droge ogen (last van lenzen), veel niezen/hoesten, bedompte/onfrisse lucht, vermoeidheid, hoofdpijn? Dan kan nader onderzoek van belang zijn.

Het binnenklimaat in uw onderneming is zeer belangrijk. Het heeft directe invloed op het werkplezier en vooral de productiviteit van uw medewerkers.

De behaaglijkheid van het klimaat wordt onder andere beïnvloed door de relatieve luchtvochtigheid, ventilatie (hoeveelheid frisse lucht), luchtsnelheden (tochtbeleving) en temperatuur in relatie tot activiteit.
Klachten over het binnenklimaat hangen vaak samen met andere klachten op de werkplek, zoals werkbeleving en het welzijn, maar ook verlichting of geluidshinder.

Biologische agentia

Bij biologische agentia gaat het om micro-organismen als schimmels, bacteriën, parasieten en virussen. Blootstelling aan biologische agentia kan een risico voor uw gezondheid betekenen. Voorbeelden zijn onder andere legionella, micro-organismen afkomstig van dieren of planten.
De gezondheidsrisico’s zijn divers, variërend van beperkte klachten (kleine verkoudheden en irritaties van de luchtwegen) tot chronische en ernstige ziekten.
Het is belangrijk blootstelling aan biologische agentia zoveel mogelijk te voorkomen. Voor bepaalde beroepen dienen medewerkers de risico’s te kennen en te weten welke maatregelen men dient te nemen (zoals in de zorg).

Ongevalsonderzoek

Geen enkele organisatie wil een bedrijfsongeval. Maar mocht het zich voor doen, is het van belang van een ongeval te leren. Om effectieve maatregelen te kunnen nemen en zo herhaling van een bedrijfsongeval te voorkomen, is het noodzakelijk alle ongevallen systematisch te onderzoeken. Het onderzoek is erop gericht de omstandigheden en oorzaken te achterhalen die ten grondslag lagen aan het ongeval.

De ongevallenanalyse geeft inzicht in de directe en indirecte oorzaken (basisrisicofactoren) die aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan van het ongeval. Op basis van de uitkomsten gaan wij samen met u verbetermaatregelen opstellen om herhaling te voorkomen. De nadruk ligt op het leerproces binnen de organisatie.

Wat kan Vechtstad Consultancy voor u betekenen? Wij kunnen voor u het ongevalsonderzoek en de ongevallenanalyse volledig uitvoeren. Wij gebruiken hiervoor de praktische S-137 methodiek, welke ook uitermate geschikt is voor complexe situaties.

Machineveiligheid

Een RI&E op het gebied van machineveiligheid (RI&E arbeidsmiddelen) is geen vast onderdeel van de algemene RI&E. Het is echter belangrijk alle mogelijke risico’s binnen uw organisatie in kaart te brengen en zo veel mogelijk te beheersen. Niet alleen vanwege de wettelijke verplichting, maar vooral voor de veiligheid van uw mensen.

De basis voor de uitvoering van de RI&E arbeidsmiddelen (en/of machineveiligheid) is de NEN-ISO 12100. We maken gebruik van checklisten en gevarenlijsten. We inventariseren gedurende de verschillende gebruiksfasen en houden rekening met de omgevingsfactoren. De exacte uitvoering en de rol van uw medewerkers hierin, stemmen we graag met u af.

Evaluatie, classificatie en plan van aanpak

De risico’s voortkomend uit de RI&E worden geëvalueerd en geclassificeerd. We maken een eerste aanzet voor een plan van aanpak, waarin voor elk risico een advies wordt geformuleerd of een oplossingsrichting wordt aangegeven. Dit om de kans op en de effecten van een ongewenste gebeurtenis te elimineren of te reduceren. Er volgt een overzichtelijk rapport dat wij met u nabespreken.