Arbeidshygiënische onderzoeken

Wij zijn gespecialiseerd in arbeidshygiënisch onderzoek op het gebied van gevaarlijke stoffen, geluid, trillingen, binnenklimaat en biologische agentia.

Gevaarlijke stoffen

In veel bedrijven werken medewerkers met gevaarlijke stoffen. Het komt regelmatig voor dat men zich onvoldoende bewust is van de risico’s en de gevaren op dit gebied onvoldoende kent. Als werkgever bent u er verantwoordelijkheid voor dat uw medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Het is belangrijk de risico’s te kennen, pas dan kunt u ze adequaat beheersen. Te hoge blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan leiden tot gezondheidsklachten. Denk bijvoorbeeld aan de blootstelling aan oplosmiddelen, houtstof, lasrook of dieselmotorenemissie (DME).

Het is een wettelijke verplichting uw risico’s inzichtelijk en beheerst te hebben, zie ook de zelfinspectie van het ministerie van SZW.

Wij ondersteunen u graag bij

  • Vraagstukken rondom de Zelfinspectielijst gevaarlijke stoffen SZW/Arbeidsinspectie;
  • Het opstellen van een gevaarlijke stoffenbeleid, met een register gevaarlijke stoffen;
  • Een globale risicoanalyse, welke een beeld geeft waar de belangrijkste risico’s liggen en waar u u uw prioriteiten moet stellen;
  • Het in kaart brengen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen;
  • Het beoordelen van Safety Data Sheets (SDS-en)/Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) of de e-SDS;
  • Vraagstukken omtrent REACH en veilig gebruik van gevaarlijke stoffen;
  • Een goede opslag van gevaarlijke stoffen (PGS-15);
  • Het verzorgen van een (interactieve) voorlichting ter vergroting van de bewustwording omtrent dit onderwerp;
  • Beleid gericht op kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen.

Schadelijk geluid

Schadelijk geluid komt veelvuldig voor binnen organisaties, zoals bij gebruik van bepaalde machines en handgereedschappen. Er bestaat dan een kans op het ontstaan van gehoorschade. Dat wilt u als werkgever toch voorkomen? Daarom is het van belang de risico’s in kaart te brengen volgens de geldende normen. We helpen u hier graag mee. We hebben ruime ervaring met het vormgeven van geluidsbeheersingsplannen of het geven van (interactieve) voorlichtingsessies.

(Breed)werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek & -advies is een kort onderzoek voor een individuele medewerker. Het onderzoek richt zich op de werkplek en de werkzaamheden, maar waar noodzakelijk ook op de werkhouding, werkorganisatie, en werkdruk en -tijden.

Een werkplekonderzoek kunt u uitvoeren om klachten te voorkomen, maar ook om klachten van medewerkers te reduceren. Wees bij klachten alert om erger te voorkomen.

Het komt regelmatig voor dat medewerkers klachten hebben naar aanleiding van blootstelling aan gevaarlijke stoffen (metalen, isocyanaten, oplosmiddelen etc.).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0523-27 29 26. U kunt ook een e-mail sturen naar info@vechtstadconsultancy.nl