Preventief Medisch Onderzoek

Op basis van uw actuele Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) zal, afhankelijk van de geconstateerde arbeidsgebonden risico’s, door ons bedrijfsteam een voorstel worden gedaan over het opzetten van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) cyclus. Ook de signalen van de bedrijfsarts worden hierin betrokken.

Hierbij zijn niet alleen de in arbeid gelegen gezondheidsrisico’s richtinggevend, maar ook persoonsgebonden gezondheidsfactoren die voor individuen of groepen mensen, in combinatie met arbeid, een gezondheidsrisico kunnen opleveren. Voorbeelden zijn: een matige fysieke of psychische conditie, een chronische aandoening, of riskante leefgewoonten en eenzaamheid. Deze persoonsgebonden factoren, die deels met gedrag en leefstijl samenhangen, kunnen ingrijpende consequenties hebben voor het functioneren in arbeid.

Verplichting

Als werkgever hebt u vanuit de Arbowet de verplichting om uw mensen, afhankelijk van de beroepsgebonden risico’s, een PMO aan te bieden. Uw medewerker hoeft hier geen gehoor aan te geven.

Nut, noodzaak of ‘protocol’

Het PMO wordt menigmaal uitgevoerd als standaard ‘protocol’. Voor ons is een PMO alleen geslaagd als dit bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van uw mensen, en daarmee aan het rendement van uw organisatie. De kwaliteit van onze professionals bepaalt het waardevolle nut van het PMO en niet de noodzaak ervan.

Voor ons is het PMO niet eenmalig van betekenis, maar onderdeel van een verantwoord beleid.